Randstad 380 kV Noordring

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst.

Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats.

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid. Vanaf 2014 is gestart met de aanleg van de Randstad Noordring. De ingebruikname van de Noordring is voorzien in 2018.

“De unieke verbinding heeft de meeste ondergrondse kabel toegepast ter wereld”.

BAM is verantwoordelijk voor het deel van de verbinding tussen de Noordelijke Ringvaart en hoogspanningstation Bleiswijk. Bij de bouw wordt voor de bovengrondse infra gebruik gemaakt van nieuwe ‘Wintrack’ masten. Voor het ondergronds leggen van kabels worden sleuven gegraven. Stukken die niet gegraven kunnen worden, omdat er bijvoorbeeld een waterweg of een sportveld wordt gekruist, worden geboord met op afstand bestuurbare boorkoppen.